Laivainventointi

SLHY on kartoittanut Museoviraston perinnelaivarekisterin kanssa Suomen merenkulun historian kannalta merkittäviä aluksia.

Tämä luettelo on julkaistu palautetta varten.

Huom! Tätä tietokantaa ei enää päivitetä. Uusi tietokanta on avattu osoitteessa laiva.fi.

Näytä vanha tietokanta

Luettelossa on ennen vuotta 1980 valmistuneita suomalaisia tai Suomessa rakennettuja aluksia, jotka ovat edelleen olemassa ja jotka mahdollisesti ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita. Luettelo ei pyri olemaan kattava luettelo arvokkaista aluksista, vaan sen avulla halutaan saada lisätietoa mainituista aluksista. Tarkoituksena on myös saada tietoa aluksista, jotka mahdollisesti ovat arvokkaita mutta puuttuvat luettelosta. Luettelossa ei pääsääntöisesti ole museolaivoja.

Peruskriteerinä luetteloon pääsylle on vähintään 30 vuoden ikä ja se, että aluksen ulkoasu on säilynyt suhteellisen muuttumattomana läpi vuosikymmenien. Aluksen tulee edustaa Suomessa ammattikäytössä ollutta tai sellaiseen käyttöön valmistettua tyyppiä. 100-vuotiaan laivan ei kuitenkaan tarvitse olla samanlainen kuin valmistuessaan, vaan olennaista on, että sen ilme vastaa riittävästi sitä asua, jossa alus on ollut ammattikäytössä. Olennaista on löytää entisiä tai nykyisiä ammattialuksia, joita ei ole uusien käyttötarpeiden vuoksi liikaa modernisoitu.

Kaikki luettelossa mainitut alukset eivät välttämättä omaa sellaista historiallista arvoa, että ne voitaisiin nyt tai tulevaisuudessa hyväksyä perinnelaivarekisteriin. Luettelon avulla tietyn ikärajan ylittäneistä aluksista toivotaan lisätietoa alusten välistä vertailua varten.

Luettelon alukset voivat olla ammatti- tai huvikäytössä. Luetteloon voidaan merkitä myös hylkykuntoisia aluksia, jos niiden entisöinti voisi olla mahdollista. Tällaisten laivojen arvo voi olla teoreettinen. Luettelossa ei oteta kantaa alusten keskinäiseen arvojärjestykseen.

Tavoite

Palautteen perusteella tehdään luettelo sellaisista aluksista, joita voidaan pitää Suomen merenkulun, laivanrakennuksen ja vesiliikenteen kannalta arvokkaina ja merkityksellisinä. Osa näistä aluksista kuuluu museoiden kokoelmiin tai museoviraston perinnelaivarekisteriin. Luetteloon pyritään keräämään myös sellaiset alukset, jotka eivät näitä statuksia omaa tai joita ei ikänsä puolesta voitaisi vielä edes hyväksyä perinnelaivarekisteriin. Luetteloon merkitseminen ei velvoita aluksen omistajaa mihinkään, mutta kulttuuriperinnön säilyttämisen kannalta on suotavaa, että tällaisista arvokkaista aluksista pidettäisiin huolta eikä niitä liiallisesti muutettaisi tai ainakaan tuhottaisi. Luettelon avulla uhanalaisia aluksia voidaan ohjata sellaisille omistajille, joilla on halu ja kyky pitää laiva arvonsa mukaisessa kunnossa ja käytössä. Tällaisen aluksen kunnossapitoon on tietyin ehdoin mahdollista saada museoviraston avustusta.